Toegankelijkheidsverklaring

Leesbare verklaring

Inleiding

Bij de ontwikkeling van de website, Werken bij Wijk bij Duurstede (www.werkenbijgemeentewijkbijduurstede.nl), is rekening gehouden met de WCAG ten behoeven de website toegankelijk te maken voor bezoekers met een beperking.
De navigatie in de site is geoptimaliseerd voor screenreaders en heeft een begrijpbare en logische structuur.
Design elementen als plaatjes, iconen en scroll interactie worden voor screenreaders overgeslagen.
In het grafisch ontwerp is rekening gehouden met kleur contrast waarden om de leesbaarheid te bevorderen.
Er zijn nog enkele punten die bij toegankelijkheidstesten worden gerapporteerd die nog verbeterd kunnen worden, maar die staan op dit moment het gebruik van de site niet in de weg.

Screenreaders

De website is getest door Jobsrepublic voor het gebruik van screenreaders. Het doel is om de content van de website op te lezen in een duidelijke en gestructureerde manier.
De screenreader die voor de test is gebruikt is de ChromeVox Classic Extension voor de Google Chrome browser (https://chrome.google.com/webstore/detail/chromevox-classic-extensi) Uit de test is gebleken dat de website op een goede manier te navigeren is door middel van de screenreader. Resultaten zijn hier te bekijken.

Contrast

In het grafisch ontwerp is rekening gehouden met het contrast tussen de kleuren die gebruikt worden op de website. De primaire kleuren gebruik in de website zijn de huisstijl kleuren van de gemeente Wijk bij Duurstede. Voor de cruciale content van de website is gekozen voor met de meeste contrasterende kleuren, hieronder vallen navigatie, tekst en links.
Enkele design elementen of onderdelen met een kleurovergang in de achtergrond, kunnen in bepaalde gevallen niet voldoen aan de contrast richtlijnen.

Lettergrootte

Het formaat van de tekst is aanpasbaar door de inzoom functie van de browser te gebruiken. De website is schaalbaar en tekst zal te allen tijde leesbaar blijven. De structuur van de website zal tijdens het inzoomen overgaan in de mobiele versie, waarbij de opmaak simpeler is te navigeren.

Formulieren / Solliciteren

De formulieren zijn geschikt om te gebruiken met alleen een keyboard of een screenreader.

Tests

Jobsrepublic heeft de website getest op toegankelijkheid door middel van automatische en handmatige tests. Voor de automatische hebben we gebruik gemaakt van de online tools Tingtun Checker (externe link) en aChecker (externe link), en stand-alone Chrome extentie van Siteimpove.
De handmatige test bevat een screenreader en contrast onderzoek. We hebben de website door een screenreaders laten lezen, waarbij door de site genavigeerd moet worden met beperkte keyboard functies. De website is ook getest op het gebruik van inzoom functies om contrast en tekst te vergroten. De site zal tijdens het inzoomen altijd leesbaar blijven. Als de zoom meer dan 400% is, zal de website structuur overgaan op de simpelere mobiele navigatie.

Officiële toegankelijkheidsverklaring - Ministerie van Binnenlandse Zaken

Samenvatting

Naam van de website Werken bij Gemeente Wijk bij Duurstede
Van overheidsinstantie Gemeente Wijk bij Duurstede
Toegankelijkheidsstatus voldoet niet (D: handmatige test nog aanleveren) – Ga naar de onderbouwing van de toegankelijkheidsstatus
Beroep op ‘onevenredige last’? Nee?- Ga naar de informatie over ‘onevenredige last’
Toegankelijkheidsprobleem? Meld het. Ga naar Feedback en contactgegevens
Datum van de verklaring 05-10-2020
Link naar alle websites, apps en verklaringen https://www.wijkbijduurstede.nl/inwoners/toegankelijkheidsverklaring-gemeente-wijk-bij-duurstede.html(externe link)

Samenvatting

Naam van de website: Werken bij Gemeente Wijk bij Duurstede
Van overheidsinstantie: Gemeente Wijk bij Duurstede
Toegankelijkheidsstatus: voldoet niet (D)?- Ga naar de onderbouwing van de toegankelijkheidsstatus
Beroep op ‘onevenredige last’?: Nee?- Ga naar de informatie over ‘onevenredige last’
Toegankelijkheidsprobleem?: Meld het. Ga naar Feedback en contactgegevens
Datum van de verklaring: 05-10-2020
Link naar alle websites, apps en verklaringen: https://www.wijkbijduurstede.nl/inwoners/toegankelijkheidsverklaring-gemeente-wijk-bij-duurstede.html(externe link)

Verklaring

Gemeente Wijk bij Duurstede streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Werken bij Gemeente Wijk bij Duurstede.

 • hoofddomein:
  •  https://www.werkenbijgemeentewijkbijduurstede.nl(externe link)
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Wijk bij Duurstede is beschikbaar via de link https://www.wijkbijduurstede.nl/inwoners/toegankelijkheidsverklaring-gemeente-wijk-bij-duurstede.html (externe link)

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Werken bij Gemeente Wijk bij Duurstede van Gemeente Wijk bij Duurstede voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 05-10-2020 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Wijk bij Duurstede .
Functie: Beleidsadviseur Sociaal Domein.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 05-10-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@wijkbijduurstede.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman (externe link).

Aanvullende informatie van Gemeente Wijk bij Duurstede

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 21-01-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Werken bij Gemeente Wijk bij Duurstede : voldoet niet*

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Werken bij Gemeente Wijk bij Duurstede is op een geautomatiseerde wijze onderzocht. De onderzoeksresultaten zijn hieronder te bezichtigen:

*status kan worden aangepast door het uitvoeren van handmatige test door een externe partij.

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 4.1.1 – Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID’s uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.
  • Oorzaak: Door gebruikt van een open source CMS (WordPress) worden sommige niet essentiële design elementen gegenereerd die niet aan de digitoegankelijkheidsrichtlijnen voldoen. Daaronder vallen o.a. de navigatie van de foto carousel, de link naar de pop-up video.
  • Gevolg: Niet essentiële functionele en design elementen kunnen door screen readers niet geindentificeerd worden.
  • Alternatief: Nu worden de elementen door de screenreader over geslagen.
  • Maatregel: Door het toevoegen van beschrijvingen, of het onzichtbaar maken voor screenreaders van de elementen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Wijk bij Duurstede heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)

Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie na de inwerkingtreding van de wettelijke verplichting geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring is sprake van niet-naleving.

Kenmerk A.Voldoet volledig B.Voldoet gedeeltelijk C.Eerste maatregelen genomen D.Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard – tijdelijk – niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid ‘onevenredige last’ dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4(externe link) en de toelichting bij artikel 3(externe link) van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid(externe link).